Dr Greg Hanleys text om dagens TBA på svenska

Såhär ser dagens TBA ut när man påbörjar behandling med en autistisk person, särskilt med någon som ägnar sig åt problembeteenden. Dagens TBA (tillämpad beteendeanalys) handlar om att kontinuerligt lära sig om den autistiska personens intressen för att kunna skapa en uppskattad inlärningsmiljö. Där kan den autistiska personen utveckla färdigheter som kan uppskattas av såväl personen själv som andra. Nedan följer en guide för dem som implementerar dagens TBA, skriven för dem som är nyfikna på hur dagens TBA ser ut. Läs hela texten här: https://practicalfunctionalassessment.com/2020/10/08/swedish-translation-of-a-perspective-on-todays-aba-by-dr-greg-hanley/

Fortsätt läsa

Svar till Nätverket lågaffektiva psykologer

I Psykologtidningen #3 2020 beskriver Nätverket Lågaffektiva psykologer sin syn på forskningsstödet för lågaffektivt bemötande i en pågående debatt angående beteendeproblem i skolan. Nätverket belyser flera typer av stöd som lågaffektivt bemötande har i forskning. Dels beskriver de stöd för teorier som lågaffektivt bemötande grundar sig på, mer specifikt affektsmitta och att fysisk närhet ökar risken för våld. Sedan beskriver de stödet kring positiva effekter av lågaffektivt bemötande som de hävdar finns via dels single-case-studier och gruppstudier. Single-case-forskning är ett utmärkt sätt att uppvisa experimentell påverkan av ett utfallsmått, exempelvis beteendeproblem. Detta sker genom att förändra en oberoende variabel (intervention) för att sedan uppvisa förändring i den beroende variabeln (utfallsmåttet).… Läs mer

Fortsätt läsa

Uppdaterat forskningsläge för barn och ungdomar med autism

Frank Porter Graham Child Institute har gjort en uppdaterad genomgång av forskningsläget för interventioner för barn och ungdomar med autism. I studien ingår studier publicerade 1990 – 2017. I studien ingår en översikt över vilka interventioner som har forskningsstöd för vilka färdighetsområden för vilka åldrar. Här är en svensk översättning av matrisen, som kan hjälpa att få överblick över fältet (översättningen är ej godkänd av författarna): Översikten bygger på en systematisk översikt som tar hänsyn till både single-case-studier och randomiserade kontrollerade studier. Den bygger också på att fokusera på så specifika interventioner som möjligt, som man sedan kan använda för att skräddarsy stödet till den enskilda personen. Referens:Steinbrenner, J. R.,… Läs mer

Fortsätt läsa

Att stödja personer med autism genom oroliga tider

UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team har sammanställt 7 forskningsbaserade strategier för att stödja personer med autism genom oroliga tider. Detta är tänkt som ett stöd i pandemikrisen vi just nu upplever i stora delar av världen. Strategierna som beskrivs är: Skapa förståelse Ge möjligheter att uttrycka sig Prioritera lugnande övningar och copingstrategier Bibehåll rutiner Skapa nya rutiner Uppmuntra relationer (på avstånd) Var lyhörd för förändrade beteenden Här är materialet översatt till svenska av Tobias Rasmussen, leg. psykolog, Lenita Holmboe, leg psykolog och certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och Oscar Strömberg, leg. logoped. Översättningen har godkänts av FPG och är ok att sprida. Originalmaterialet: Hume, K., Waters, V., Sam,… Läs mer

Fortsätt läsa

Forskningsstödet för TBA vid autism

  Målet med insatser utifrån tillämpad beteendeanalys att lära individen färdigheter och minska skadliga problembeteenden. Vid autism görs detta ofta i form av tidiga intensiva insatser (EIBI). Att göra randomiserade kontrollerade studier på EIBI är oerhört svårt pga några faktorer: Det är etiskt svårt att randomisera en familj som vill ha EIBI till att inte få insatsen eftersom vi har så tydliga tecken på att det hjälper barn med autism. Det är svårt att blinda involverade personer för vilken behandling de får. Detta gör att de kontrollerade studier som finns oftast inte har randomisering. Inom beteendeanalytisk forskning används framförallt en annan typ av studier som kallas för single case-studier. En… Läs mer

Fortsätt läsa

10 anledningar att barn med autism förtjänar TBA

Mary Beth Walsh är förälder till ett barn med autismdiagnos. Hon och hennes son har varit hjälpta av tillämpad beteendeanalys. Hon har skrivit en text om vad hon tycker är de viktigaste anledningarna att barn med autism förtjänar TBA. Här är en kort svensk sammanfattning av artikeln: Barn med autism förtjänar TBA eftersom det finns mer vetenskapliga studier som visar att TBA “fungerar” än någon annan behandling TBA har ett stort forskningsstöd, men det brukar inte vara det som får föräldrar att vilja använda TBA. Många föräldrar refererar till boken ”Let me hear your voice” av Catherine Maurice som anledning till sin motivation. Samtidigt upplever många föräldrar att det är… Läs mer

Fortsätt läsa

Meningsfull sysselsättning för personer med autism

Personer med autism kan ha svårt att komma in i arbetslivet eller hitta meningsfulla aktiviteter. Det går att öva strukturerat för att kunna hitta en meningsfull sysselsättning. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för personer med autism upp till 22 år. Yrkesfärdigheter är ett av områdena i artikeln och flera strategier har tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade*. Dessa interventioner har enligt artikeln forskningsstöd för att skapa förutsättningar att klara någon form av jobb eller sysselsättning (jag ber om ursäkt att jag inte har bra översättningar för alla): Strukturerad träning enligt TBA (Discrete trial teaching) Promptning Förstärkning Modellering Videomodellering Scripting Teknologiska hjälpmedel Self… Läs mer

Fortsätt läsa

Öva lek

  Funktionell lek är ett vanligt underskott hos personer med autism. Det är möjligt att öva på att leka för att få fler sätt att interagera med andra. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för barn och unga med autism. Lek är ett område som artikeln går igenom forskningsstödet kring och flera strategier visade sig ha tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade. För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än… Läs mer

Fortsätt läsa